Spitalkirche St. Elisabeth mit ehem. Pfruendnerwohnung in Hersbruck

Spitalkirche St. Elisabeth mit ehem. Pfruendnerwohnung in Hersbruck

Spitalkirche St. Elisabeth mit ehem. Pfruendnerwohnung in Hersbruck